დაგვიკავშირდით : +995 591 961 111
ელ-ფოსტა : irina@hr4b.ge

გასაუბრებისთვის მოსამზადებელი ქოუჩ სესია

ნებისმიერი ვაკანსიაზე შერჩევა მიმდინარეობს ორი ძირითადი პირობის გათვალისწინებით. ესენია:

  1. შესაბამისობა ვაკანსიის მოთხოვნებთან
  2. კონკურენცია 

  ჩვენი 20 წლიანი გამოცდილება გვეუბნება, რომ გამოცდილ სპეციალისტებს და მაღალი დონის მენეჯერებსაც   სჭირდებათ დამატებითი მომზადება გასაუბრებისთვის და CV -ს რევიზია.

ჩვენი სესია ტარდება ინდივიდუალურად, გრძელდება მინიმუმ 1,5-სთ-ს. ქოუჩ სესიის ფასი დამოკიდებულია  სასურველი ვაკანსიის დონეზე.

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

კანდიდატის პირველადი შეფასება - გაცნობა არსებული CV-ს, სასურველი პოზიციების გამოკვეთა

 სასურველი პოზიციის ჭრილში იმიტირებული გასაუბრება

კანდიდატის სუსტი და ძლიერი მხარეების გამოკვეთა, ჯანსაღი და ზუსტი უკუკავშირის მიცემა

რთულ კითხვებზე პასუხის სტრატეგიის შემუშავება

ხელფასზე მოლაპარაკების სტრატეგიების სწავლება

ინტერვიურის კითხვებზე სწორად ფომრულირებული პასუხების შემუშავების პრინციპის სწავლება/საკვანძო სიტყვებისა და გზავნილების გამოყენება

გამსაუბრებლის მიზნებისა და მოლოდინების გააზრება როგორც ეფექტური პასუხების ჩამოყალიბების საუკეთესო საშუალება